Solidaritätsnetzwerke / Δίκτυα Αλληλεγγύης / Solidarity networks

Πρόγραμμα “Χωριού Αλληλεγγύης” / “Solidarity Village” Timetable

 

 

Παρασκευή 7 Ιουνίου, 17.00 – 18.15

Συνάντηση υποδοχής και αλληλογνωριμίας

Παρουσίαση των ευρωπαϊκών και ελληνικών κινήσεων και κινημάτων αλληλεγγύης. Κάθε δομή / κίνηση αυτοπαρουσιάζεται συνοπτικά – μέσα σε 2 λεπτά – ώστε να διευκολυνθεί η μεταξύ τους επικοινωνία.

 

Friday 7 June, 17.00 – 18.15

Who is who welcome meeting

Greek and European groups will present themselves in a snapshot (1-2 minutes) in a common gathering, in order to speed up the interaction between different struggles.

 

 

Σάββατο 8 Ιουνίου, 9.30 – 12.30

Αυτο-οργάνωση, αντίσταση, αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Ευρώπη

Συνάντηση ανταλλαγής των εμπειριών αυτοοργάνωσης των αγώνων ενάντια στη λιτότητα και τα μνημόνια, αλλά και σχετικά με το αναδυόμενο παράδειγμα και πολιτική κουλτούρα διαμόρφωσης διαδικασιών και πρακτικών στην προοπτική βαθύτερων κοινωνικών και οικονομικών μετασχηματισμών.

 

Saturday 8 June, 9.30 – 12.30

Self-organisation, resistance, solidarity in Greece and in Europe

A public meeting for the exchange and more thorough discussion of the experience of self-organised struggles against austerity and the Troika memoranda, but also the emerging new paradigm and political culture as constituent tools / processes for deeper social transformation and economic restructuring.

 

 

Σάββατο 8 Ιουνίου, 13.30 – 16.30

Αλληλεγγύη εν δράσει: Η Ευρώπη των “από κάτω” στο προσκήνιο

Η συνέλευση Αλληλεγγύης του Alter Summit. Στόχος της η συζήτηση και υιοθέτηση κοινών δράσεων και πιο μόνιμων καναλιών επικοινωνίας και αλληλεγγύης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μία διεθνής συνέλευση με τη μορφή των λαϊκών συνελεύσεων των πλατειών.

 

Saturday 8 June, 13.30 – 16.30

Solidarity in Action: The Europe of the 99% to the forefront

This assembly is part of the Alter Summit aiming at discussing proposals for concrete actions and campaigns of solidarity on a European level. We want to turn this assembly into a real “agora of solidarity”, therefore it will work on the model of the squares’ assemblies.

 

Σάββατο 8 Ιουνίου, 18.00

Συμμετοχή στη μεγάλη πανευρωπαϊκή διαδήλωση, προσυγκέντρωση Μουσείο.

 

Saturday 8 June, 18.00

Participation at the European march, meeting point National Museum of Athens.

Advertisements

Solidaritätsnetzwerke / Δίκτυα Αλληλεγγύης / Solidarity networks

Solidarity in Action:

The Europe of the 99% to the forefront

Saturday 8th, June, 1.30pm – 4.30pm

ΟΑΚΑ (velodrome)

 

 

The solidarity assembly of the Alter Summit brings together various grass-roots and self-organised solidarity groups, campaigns and movements that resist practically the consequences of the austerity measures and the Troika regimes. Dozens (50 so far) of grass-roots social solidarity structures and self-managed coops, that participate also in the Solidarity Village, will take part in the assembly along with European movements and organisations such as Blockupy, ARCI, Subversive Forum, campaigns against the housing evictions from Spain and Italy, and solidarity campaigns to Greece.

 

By creating a common space for exchange of this variety of experiences and struggles, organised by bellow throughout Europe, the solidarity assembly aims:

a. to make visible a new political culture and paradigm of resistance, based on peoples’ participation and self-management for the recuperation of public / common goods, social rights and costitution of grass-roots democratic processes for/and economic restructuring, and

b. to enhance transnational cooperation, on a European level at least, between such campaigns and fields of action, aiming to develop common actions and concrete forms of networking and coordination.

 

As the social solidarity movements have sprung out of the experience of the squares’ occupation and their struggle for real/direct democracy, our assembly will take the form of an “agora of solidarity”, working on the same principles with the squares’ peoples’ assemblies. That means there will not be main speakers, but equal time will be allocated among all the contributors. The assembly will be fascilitated by members from the Solidarity Village, Blockupy, ARCI and Solidarity for All.

 

Proposals for common actions so far

The process of suggesting proposals for joint actions has already started among the participants. We are waiting your and anyone’s contributions to solidarity@altersummit.eu If we manage to have the majority of the proposals before the assembly, this would help the discussion and their distribution between the participants in the assembly.

 

So far the following proposals have been made:

1. Creation of a common list /network between the “solidarity to Greece” campaigns and initiatives and the grass-root social solidarity structures in Greece.

2. Creation of networks between grass-roots movements that work on similar fields (e.g. health, against debts/evictions/tax hijacking, social and solidarity economy/coops),on a European level, in order to develop common actions.

3. A proposal for an international festival/meeting of resistance and solidarity between/of the self-organised initiatives and movements, in Athens. The exact agenda and the time depends on the reception and willingness for such an event.

4. A joint message of solidarity to the revolt in Turkey.

 

 

Αλληλεγγύη εν δράσει:

Η ευρώπη των ‘από κάτω’ στο προσκήνιο

Σάββατο 8 Ιουνίου, 1.30μμ – 4.30μμ

ΟΑΚΑ (ποδηλατοδρόμιο)

 

Στη συνέλευση αλληλεγγύης του Alter Summit θα συνευρεθούν πολύμορφα κινήματα, καμπάνιες και οργανώσεις που αντιστέκονται έμπρακτα στη λιτότητα  και στην Τρόϊκα προωθώντας την αυτο-οργάνωση των ίδιων των λαών. Δεκάδες δομές (50 μέχρι στιγμής) κοινωνικής αλληλεγγύης και αυτο-διαχειριζόμενα εγχειρήματα, που παίρνουν επίσης μέρος στο Χωριό Αλληλεγγύης, θα συμμετάσχουν στη συνέλευση μαζί με ευρωπαϊκά κινήματα και οργανώσεις, όπως το Blockupy, ARCI, Subversive Forum, καμπάνιες ενάντια στις εξώσεις από Ισπανία και Ιταλία, και καμπάνιες αλληλεγγύης προς την Ελλάδα.

 

Δημιουργώντας έναν κοινό χώρο ανταλλαγής των ποικίλων αυτών εμπειριών και οργανωμένων ‘από τα κάτω’ αγώνων σε όλη την Ευρώπη, η συνέλευση για την αλληλεγγύη αποσκοπεί:

α. να κάνει ορατή μία νέα πολιτική κουλτούρα και υπόδειγμα αντίστασης, που στηρίζεται στη συμμετοχή και αυτο-οργάνωση των ίδιων των λαών για την επανοικειοποίηση των δημόσιων και κοινών αγαθών, των κοινωνικών δικαιωμάτων και την συγκρότηση δημοκρατικών διαδικασιών από τα κάτω και / για την αναδιάρθρωση της οικονομίας, και

β. για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάμεσα σε κινήματα, καμπάνιες και πεδία δράσης, με στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και συγκεκριμένων μορφών δικτύωσης και συντονισμού.

 

Καθώς τα κινήματα αλληλεγγύης έχουν βγει μέσα από τις εμπειρίες των κατηλλειμένων πλατειών και του αγώνα τους για πραγματική και άμεση δημοκρατία, η συνέλευση θα πάρει τη μορφή μίας “αγοράς αλληλεγγύης”, λειτουργώντας στο πρότυπο των λαϊκών συνελεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν κύριοι ομιλητές, αλλά θα δοθεί ίσος χρόνος σε όσους θέλουν να συμβάλλουν. Ο συντονισμός της διαδικασίας θα γίνει από μέλη του Χωριού Αλληλεγγύης, του Blockupy, του ARCI και της “αλληλεγγύης για όλους”.

 

Κατάθεση προτάσεων για κοινές δράσεις

Η κατάθεση προτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε να είναι δυνατό να είναι γνωστές από τα πριν σε όσους προτίθενται να συμμετάσχουν στη συνέλευση. Μπορεί όποια δομή θέλει να στείλει τις δικές της προτάσεις στα info@solidarity4all.gr, solidarity.4.all@gmail.com, και solidarity@altersummit.eu

 

Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί οι εξής προτάσεις:

1. Δημιουργία κοινής λίστας επικοινωνίας / δικτύου των δομών / πρωτοβουλιών αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και των δομών στην Ελλάδα.

2. Δικτύωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ανάπτυξη κοινών δράσεων δομών και κινημάτων ανά τομέα δραστηριότητας / παρέμβασης (π.χ. υγεία, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, στέγη / χαράτσια κλπ.).

3. Οργάνωση διεθνούς συνάντησης αντίστασης και κοινωνικής αλληλεγγύης αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων και κινημάτων στην Αθήνα. Η ακριβής ατζέντα και ο χρόνος θα εξαρτηθεί από τις προθέσεις ή μη υιοθέτησης της πρότασης.

4. Έκδοση κοινής ανακοίνωσης αλληλεγγύης προς την εξέγερση στην Τουρκία.

 

Europa / Ευρώπη / Europe

Why should we care about #occupygezi?

30MAY

geziIn fall 2011 when I was witnessing the rise of Occupy Wall Street in New York City, one of the recurring questions in my mind was this: When would Turkey have its own #Occupy moment? “We are the 99%” slogan had spread from the Zuccotti Park to other cities in the U.S, taking its inspiration from square occupations in Egypt, Greece, Spain and Britain. Some of those movements fizzled out, and some of them kept on. But Turks had not jumped on that Occupy bandwagon for a really long time. Why? Because the PM Erdogan insisted that “the crisis will pass at a tangent to Turkey”? Because the Middle East was boiling in the aftermath of Arab Spring while we were enjoying our unique model of Islamic democracy? Because Europe was in a shambles with austerity policies and harrowing unemployment rates looming large while Turkish economy was ostensibly booming to the envy of others?

Things were not all rosy and peaceful in Turkey though. Last summer a report prepared by the Solidarity with Arrested Students Platform pointed out that there were currently 771 students in jail in Turkey. Then in fall 2012, almost seven hundred inmates went on a hunger strike to break the impasse in the negotiations between Kurds and the Turkish government. Turkey’s press freedom situation has reached a crisis point, concluded a report from the Committee to Protect Journalists (CPJ) in October 2012, since the country assumes the world’s top spot for the number of journalists imprisoned in its jails. The use of pepper spray in each and every protest became unquestionable for Turkish police, and went beyond the reasonable levels.

Since May 28, however, one could hope that Occupy ethos has finally been extended to Turkey when a peaceful sit-in at Taksim Gezi Park kicked off. Protestors are occupying #geziparki because the PM has already made up his mind that it should be demolished only to be replaced with, yet another, shopping mall. But the protest is not solely about protecting trees and one of the few green public spaces in Istanbul. As the daily Radikal’s Elif Ince insightfully reports from the park, #occupygezi is an urban uprising against the Turkey’s conservative political elite and their neoliberal policies. One of the protestors explain to Ince that the shut down of Inci Pastanesi was not about profiterole, the protests against closing down of Emek Theater were not solely to preserve historic buildings, and solidarity at Gezi Parki is not just for and about trees.Protestors are camping at the park because the city belongs to, and should be governed by, its people, not the capricious decisions of one political leader and his disciples in the government.

I assume many people might not expect the occupation at Gezi Parki to last long or become important, but the public anger ignited by the police’s dawn raid must, and does, draw the attention of the press across the world. Since Turks cannot rely on their own mainstream media anymore to get key and objective political news, the international journalists should keep their eyes fixed on Taksim Gezi Parki. Whatever happens next, #occupygezi is sending a message to the Turkish public and the rest of the world: the “people” are still here, in the shadow of the gigantic construction projects of shopping malls and bridges, and they are beginning to dream wildly. And, hopefully, they will not go away quietly.

*Image: Reuters/Osman Orsal

 

 

Source: http://postwoman.wordpress.com/2013/05/30/why-should-we-care-about-occupygezi/

Solidaritätsnetzwerke / Δίκτυα Αλληλεγγύης / Solidarity networks

Dear all,
find bellow an update about the Solidarity Village and the Solidarity Assembly of the Alter Summit.
We would really appreciate if within the next 2-3 days had informed us about your intentions to be part of the Solidarity Village or/and the Assembly.
All the best and we are looking forward to meet you all in Athens.
in solidarity
Myrto Bolota / Christos Giovanopoulos
Solidarity Village Update
Athens, 7-8 June – during the Alter Summit
Dear All
As we get to the final week before the international meeting of the Alter Summit in Athens, we are glad to let you know that the interest for the Solidarity Village is growing day by day. Last Thursday 32 self-organised social solidarity groups, assemblies and coops, from Athens alone, met in order to organize the Solidarity Village. Moreover there are many more local grass-root initiatives from all over Greece that plan to be in the Solidarity Village. Among them many Social Health Centres, the recuperated factory of VIOME, the movement against gold-mining in Skouries – Chalkidiki, etc. Today (Thursday 30.05) a second meeting will be held with much more participants.
The self-organised groups expressed their belief that the Solidarity Village is a first rate chance to meet with each other, exchange experiences and coordinate their actions and next moves. Moreover they undelined the importance to meet with similar initiatives from the European South and North, in order to inform them about the dire situation in Greece but also to present how the Greek people resist by developing self-organised networks of solidarity. Last but not least, they expressed their desire to learn and connect with similar struggles and movements outside Greece, in order to expand their actions and interventions on a European level.
On that grounds the program of the parallel seminars of the Solidarity Village tries to fascilitate such aims. Its scope is:
a. to connect initiatives and groups that develop solidarity work for Greece, between themeselves, but mainly with grass-root social solidarity groups in Greece, and,
b. to connect the self-organised movement of solidarity in Greece with movements and campaigns that share similar goals and practices, in an effort to consitute a more permanent and european-wide network, with the potential of common actions.
More specifically the program of the Solidarity Village includes:
– Friday 7 June, 5pm – 6.15pm
A who is who welcome meeting – Greek and European groups will present very briefly themselves in a collective way, in order to speed up the interaction between different struggles.
– Saturday 8 June, 9.30am – 12.30pm
Self-organisation, resistance, solidarity in Greece and in Europe – Scope of this session is to present and discuss more thoroughly the experience of self-organised struggles against austerity and the Troika memoranda, but also the emerging new paradigm and political culture as constituent tools / processes for deeper social transformation and economic restructuring. Solidarity structures from the fields of health, food, without middlemen, coops, social schools, campaigns against evictions, etc. from Greece and Europe will take part.
– Saturday 8 June, 1.30pm – 4.30pm
Solidarity in Action: The Europe of the 99% to the forefront – This assembly is part of the Alter Summit aiming at discussing proposals for concrete actions and campaigns of solidarity on a European level. Any ideas and suggestions regarding common actions or forms of networking and coordination between different fields of solidarity work are welcome. They will be distributed widely among the participants from now until the date of the assembly in order to foster debate and inspiration, so do not wait the last day to express them. As it was discussed at the  preparatory meeting of the Solidarity Village among the social solidarity groups, we want to turn this assembly into a real “agora of solidarity”, therefore it will work on the model of the squares’ assemblies. You will receive a different text in relation to this matter.
Last but not least, I would like to invite you once more to be part of the Solidarity Village. If you intend of having a space within it – which is free of charge – please let us know within the next days, in order to keep a place for you. In any case, we welcome your contributions and thoughts for our international solidarity meeting (even if you cannot attend) and we are looking forward to meet all of you in Athens.
Christos Giovanopoulos
Myrto Bolota
Solidarity for All

 

Solidaritätsnetzwerke / Δίκτυα Αλληλεγγύης / Solidarity networks

Ο 105,5 Στο Κόκκινο συμμετέχει στον μεγάλο ετήσιο Ραδιομαραθώνιο της UNICEF Greece.

Με σύνθημα “με λίγα γίνονται πολλά” ενώνουμε τις δυνάμεις μας με κοινό στόχο το δικαίωμα του παιδιού στην υγεία και την προστασία όσο περισσότερων περιθωριοποιημένων και φτωχών παιδιών που δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

O Ηλίας Μαμαλάκης (09:00-10:00), η Ευγενία Λουπάκη (12:00-13:00) και ο Βαγγέλης Βέκιος (18:00-19:00) μεταδίδουν ζωντανά από την ΕΡΤ τον παλμό του Ραδιομαραθωνίου.

Μάθε πως μπορείς να βοηθήσεις στο link που ακολουθεί:http://unicef.gr/emergncs/rm13.php

Solidaritätsnetzwerke / Δίκτυα Αλληλεγγύης / Solidarity networks

Βίντεο από την εκδήλωση στην Αθήνα με αντιπροσώπους του Δικτύου Αυτοδιαχειριζόμενων Συνεταιρισμών “Cecosesola” της Βενεζουέλας

Ημερομηνία: 11/05/2013 19:30

Την Παρασκευή 10 Μαϊου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-συζήτηση με αντιπροσώπους του Δικτύου Αυτοδιαχειριζόμενων Συνεταιρισμών “Cecosesola” στη Βενεζουέλα. Μίλησαν η Lizeth Carolina Vargas Campero και ο Noel Vale Valera.

Η Σεκοσεσόλα (Cecosesola – Central de Cooperativas de Servicios Sociales del Estado Lara), το Κέντρο των Συνεταιρισμών Κοινωνικών Υπηρεσιών του κρατιδίου της Λάρα στην Βενεζουέλα ξεκίνησε το 1967 και πέρασε από μια διαδικασία σχηματισμού που διήρκησε πάνω από 40 χρόνια. Είναι ένα δίκτυο 52 αυτονόμων και αυτοδιαχειριζόμενων συνεταιρισμών που επικεντρώνεται κυρίως στην παραγωγή τροφίμων, παρέχοντας επίσης ιατρικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στα πάνω από 20.000 μέλη του και την κοινότητα.

 

Συνελεύσεις διαχείρισης, άμεση δημοκρατία, πλατιά συμμετοχή, αυτονομία είναι λίγες λέξεις που θα μπορούσαν να δώσουν ένα στίγμα για τον τρόπο λειτουργίας τους που είναι και το σημαντικότερο “προϊόν” που παράγουν. Ένα “σχολείο” συμμετοχής των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία, ένας δρόμος προς τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

 

Μία αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Σεκοσεσόλα (με ελληνικούς υπότιτλους) μπορείτε να δείτε εδώ:

 

 

Ακολουθούν τα βίντεο της χθεσινής συζήτησης:

 

 

 

 

*Δείτε εδώ φωτογραφίες από την εκδήλωση

**Τις φωτογραφίες και τα βίντεο επιμελήθηκε ο Άγγελος Καλοδούκας.

Ankündigungen / Ανακοινώσεις / Announcements

εκδήλωση που οργανώνεται την Δευτέρα 27 Απριλίου στο Βερολίνο με θέμα την υγεία και τις δομές αλληλεγγύης στην υγεία

flyer_Krank gespart_29.4.